Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót là gì?

08/11/2023 - View : 242

Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót nhằm đảm bảo báo cáo tài chính được trình bày một cách trung thực và minh bạch. Cụ thể như thế nào? Mời các bạn cùng chuyên gia tài chính tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót

Trách nhiệm này được quy định trong Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm liên quan đến gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính. Theo đó, kiểm toán viên chịu trách nhiệm đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không.

Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót

Để đạt được sự đảm bảo hợp lý, kiểm toán viên phải:

 • Duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong suốt quá trình kiểm toán.
 • Cân nhắc khả năng Ban Giám đốc có thể khống chế kiểm soát.
 • Nhận thức được thực tế là các thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện nhầm lẫn một cách hiệu quả có thể không hiệu quả trong việc phát hiện gian lận.

Chi tiết trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót

Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận 

Thực hiện đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận

Kiểm toán viên phải đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận đối với từng khoản mục báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể. Đánh giá này phải được thực hiện dựa trên các yếu tố sau:

 • Đặc điểm của đơn vị được kiểm toán, bao gồm ngành nghề kinh doanh, quy mô, mức độ phức tạp của hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ.
 • Mối quan hệ giữa kiểm toán viên và đơn vị được kiểm toán.
 • Những thông tin và bằng chứng thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện gian lận

Dựa trên đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận, kiểm toán viên phải thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện gian lận. Các thủ tục kiểm toán này có thể bao gồm:

 • Phỏng vấn Ban Giám đốc và nhân viên đơn vị được kiểm toán.
 • Xem xét hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ.
 • Thực hiện các thủ tục kiểm toán cụ thể đối với từng khoản mục báo cáo tài chính.

Thông báo cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến gian lận

Nếu kiểm toán viên phát hiện hoặc có cơ sở nghi ngờ rằng có gian lận, kiểm toán viên phải trao đổi với Ban Giám đốc về các vấn đề này. Kiểm toán viên cũng có thể thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến gian lận.

Chi tiết trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót

Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với sai sót

Thực hiện đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do nhầm lẫn

Kiểm toán viên phải đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do nhầm lẫn đối với từng khoản mục báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể. Đánh giá này phải được thực hiện dựa trên các yếu tố sau:

 • Đặc điểm của đơn vị được kiểm toán, bao gồm ngành nghề kinh doanh, quy mô, mức độ phức tạp của hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ.
 • Mức độ phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.
 • Những thông tin và bằng chứng thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện sai sót

Dựa trên đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do nhầm lẫn, kiểm toán viên phải thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện sai sót. Các thủ tục kiểm toán này có thể bao gồm:

 • Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và tài liệu khác.
 • So sánh số liệu kế toán với các thông tin bên ngoài.
 • Thực hiện các phép tính kiểm tra.

Thông báo cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến sai sót

Nếu kiểm toán viên phát hiện sai sót trọng yếu, kiểm toán viên phải thông báo cho Ban Giám đốc về các vấn đề này. Kiểm toán viên cũng có thể đề nghị Ban Giám đốc điều chỉnh báo cáo tài chính để khắc phục sai sót.

Xem thêm: Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và lợi ích khi dùng

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất