Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là gì? công thức tính

30/11/2023 - View : 211

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là gì? là phần lợi nhuận thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí và khoản chi từ doanh thu chung. Mời các bạn cùng chuyên gia tài chính tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là gì?

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là phần lợi nhuận thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí và khoản chi từ doanh thu của một doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định. Lợi nhuận này được tính trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, trừ đi các khoản chi phí về tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là gì?

Công thức tính lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp – Chi phí tài chính – Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

Trong đó:

 • Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán
 • Chi phí tài chính = Chi phí lãi vay, chi phí chênh lệch tỷ giá,…
 • Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp = Chi phí bán hàng, chi phí quản lý,…

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp thu được bao nhiêu lợi nhuận từ hoạt động chính của mình, sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

 • Một doanh nghiệp có lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cao cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, có khả năng sinh lời tốt.
 • Ngược lại, nếu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thấp hoặc âm thì cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, cần có biện pháp khắc phục kịp thời.

Ý nghĩa của lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần có ý nghĩa như sau:

Đối với doanh nghiệp

 • Là thước đo hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Là cơ sở để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 • Là cơ sở để xác định khả năng trả nợ, trả lãi của doanh nghiệp.
 • Là cơ sở để phân phối lợi nhuận cho các đối tượng có liên quan.

Đối với nhà đầu tư

 • Là cơ sở để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 • Là cơ sở để ra quyết định đầu tư.

Đối với các đối tượng khác

 • Là cơ sở để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Là cơ sở để ra quyết định hợp tác, liên doanh,… với doanh nghiệp.

Lợi nhuận thuần dùng để đánh giá chi tiêu tài chính

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh còn được sử dụng để tính toán các chỉ tiêu tài chính khác như:

Tỷ suất lợi nhuận gộp: Lợi nhuận gộp / Doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận gộp cho biết doanh nghiệp thu được bao nhiêu lợi nhuận từ mỗi đồng doanh thu thuần. Tỷ suất này càng cao thì cho thấy doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt hơn.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay: Lợi nhuận trước thuế và lãi vay / Doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay cho biết doanh nghiệp thu được bao nhiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi trừ đi các khoản chi phí tài chính. Tỷ suất này càng cao thì cho thấy doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt hơn.

Lợi nhuận thuần dùng để đánh giá chi tiêu tài chính

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế cho biết doanh nghiệp thu được bao nhiêu lợi nhuận sau khi trừ đi tất cả các chi phí và khoản chi. Tỷ suất này càng cao thì cho thấy doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt hơn.

Các chỉ tiêu này cũng là những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc phân tích các chỉ tiêu này sẽ giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng khác có liên quan có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp.

Xem thêm: Thực chất mối quan hệ cung cầu là gì? Những thông tin chi tiết

Xem thêm: Thị trường hàng hóa phái sinh là gì? có chức năng gì?

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là gì sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất