Báo cáo tài chính cuối năm gồm những gì bạn biết không?

09/11/2023 - View : 129

Báo cáo tài chính cuối năm gồm những gì bởi đây là báo cáo tổng hợp tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của 1 doanh nghiệp trong một năm. Mời các bạn cùng chuyên gia tài chính tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Lợi ích của việc báo cáo tài chính cuối năm

Báo cáo tài chính cuối năm là một công việc quan trọng của doanh nghiệp, mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan, bao gồm:

Đối với doanh nghiệp

 • Báo cáo tài chính cuối năm giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của mình trong một năm. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, hiệu quả hơn.
 • Báo cáo tài chính cuối năm cũng giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả hoạt động của mình, từ đó có thể cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động trong tương lai.
 • Báo cáo tài chính cuối năm còn là căn cứ để doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.

Lợi ích của việc báo cáo tài chính cuối năm

Đối với chủ sở hữu

 • Báo cáo tài chính cuối năm giúp chủ sở hữu nắm được tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Từ đó, chủ sở hữu có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp.

Đối với nhà đầu tư

 • Báo cáo tài chính cuối năm giúp nhà đầu tư đánh giá được tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Đối với ngân hàng

 • Báo cáo tài chính cuối năm giúp ngân hàng đánh giá được tình hình tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định cho vay phù hợp.

Báo cáo tài chính cuối năm gồm những gì

Báo cáo tài chính cuối năm là báo cáo tổng hợp tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp trong một năm. Báo cáo này được lập theo quy định của pháp luật và được trình bày cho các bên liên quan, bao gồm: chủ sở hữu, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế,…

Báo cáo tài chính cuối năm gồm 4 loại báo cáo chính:

Báo cáo tình hình tài chính

Báo cáo tình hình tài chính là báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Báo cáo này được trình bày theo cấu trúc sau:

Tài sản

+ Tài sản ngắn hạn

 • Tiền và các khoản tương đương tiền
 • Các khoản phải thu ngắn hạn
 • Hàng tồn kho

+ Tài sản ngắn hạn khác

 • Tài sản dài hạn
 • Tài sản cố định
 • Tài sản vô hình
 • Tài sản dài hạn khác

Nợ phải trả

+ Nợ ngắn hạn

 • Nợ phải trả người bán
 • Nợ phải trả người lao động
 • Nợ phải trả khác

+ Nợ dài hạn

 • Nợ vay
 • Nợ phải trả khác

+ Vốn chủ sở hữu

 • Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 • Thặng dư vốn cổ phần
 • Lợi nhuận chưa phân phối

Báo cáo tài chính cuối năm gồm những gì

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tổng hợp về tình hình thu nhập, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo này được trình bày theo cấu trúc sau:

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Chi phí sản xuất, kinh doanh

– Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp
– Chi phí nhân công trực tiếp
– Chi phí sản xuất chung
– Chi phí quản lý doanh nghiệp
– Chi phí bán hàng
– Chi phí tài chính

 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
 • Thu nhập khác
 • Chi phí khác
 • Lợi nhuận trước thuế
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lợi nhuận sau thuế

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tổng hợp về các luồng tiền vào và luồng tiền ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo này được trình bày theo cấu trúc sau:

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

 • Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Tiền thu từ hoạt động tài chính
 • Tiền chi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Tiền chi cho hoạt động tài chính
 • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

 • Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và đầu tư tài chính
 • Tiền chi mua sắm tài sản cố định và đầu tư tài chính

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 • Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu
 • Tiền chi trả cổ tức, lợi nhuận
 • Tiền chi trả nợ vay

thông tin báo cáo tài chính cuối năm gồm những gì

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là phần giải thích, bổ sung thêm thông tin cho các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các nội dung sau:

 • Các chính sách kế toán áp dụng
 • Phương pháp kế toán áp dụng
 • Giả định cơ bản
 • Nguyên tắc kế toán
 • Chuẩn mực kế toán
 • Thông tư hướng dẫn
 • Các thông tin bổ sung khác

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính khác, phù hợp với đặc thù hoạt động của mình.

Xem thêm: Cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả bắt đầu từ đâu

Xem thêm: Cách quản lý tài chính trong gia đình hiệu quả như thế nào?

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về báo cáo tài chính cuối năm gồm những gì sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất