Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán như thế nào?

13/11/2023 - View : 147

Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán là những quy định căn bản, cơ bản, mang tính chất định hướng, xuyên suốt quá trình hoạt động của thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng chuyên gia tài chính tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

Theo Luật Chứng khoán 2019, các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán bao gồm:

Nguyên tắc tôn trọng quyền tự do mua, bán, kinh doanh và dịch vụ chứng khoán của tổ chức, cá nhân

Nguyên tắc này thể hiện tính dân chủ, bình đẳng của thị trường chứng khoán. Theo nguyên tắc này, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tự do tham gia thị trường chứng khoán, bao gồm quyền mua, bán, kinh doanh và cung cấp dịch vụ chứng khoán.

 • Quyền tự do mua, bán chứng khoán là quyền của tổ chức, cá nhân được mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
 • Quyền tự do kinh doanh chứng khoán là quyền của tổ chức, cá nhân được kinh doanh chứng khoán, bao gồm hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.
 • Quyền tự do cung cấp dịch vụ chứng khoán là quyền của tổ chức, cá nhân được cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán, bao gồm dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ thanh toán bù trừ chứng khoán, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ định giá chứng khoán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kiểm toán nội bộ, dịch vụ kiểm toán hoạt động bảo hiểm.

Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

Nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch

Nguyên tắc này đảm bảo tính công bằng, khách quan cho các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán. Theo nguyên tắc này, mọi thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán phải được công bố công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán phải diễn ra một cách công bằng, không có sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư.

Thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán bao gồm:

 • Thông tin về các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán;
 • Thông tin về chứng khoán;
 • Thông tin về thị trường chứng khoán.

Thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán phải được công bố công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán.

Các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán phải được thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.

Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư

Nguyên tắc này thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Theo nguyên tắc này, Nhà nước có các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, bao gồm:

 • Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của thị trường chứng khoán.
 • Tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán.
 • Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán.

Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của thị trường chứng khoán bằng cách ban hành các quy định pháp luật đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nhà nước tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán bằng cách thành lập các cơ quan quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, xây dựng các quy chế quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán.

Nhà nước xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán bằng cách áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, xử lý hình sự, thu hồi giấy phép hoạt động, cấm hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm về rủi ro

Nguyên tắc này thể hiện tính chất rủi ro của thị trường chứng khoán. Theo nguyên tắc này:

 • Nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro của các quyết định đầu tư của mình.
 • Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia thị trường chứng khoán và có phương án quản lý rủi ro phù hợp.

Thị trường chứng khoán là một thị trường tài chính có tính chất rủi ro cao.

 • Nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán có thể thu được lợi nhuận cao nhưng cũng có thể bị thua lỗ.
 • Do đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia thị trường chứng khoán và có phương án quản lý rủi ro phù hợp.

Nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật

Nguyên tắc này thể hiện tính thượng tôn pháp luật của thị trường chứng khoán. Theo nguyên tắc này, mọi hoạt động trên thị trường chứng khoán phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Tất cả các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, bao gồm tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán. Các quy định của pháp luật về chứng khoán bao gồm:

 • Luật Chứng khoán;
 • Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
 • Thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán.

Các quy định của pháp luật về chứng khoán được ban hành nhằm đảm bảo hoạt động của thị trường chứng khoán được diễn ra một cách lành mạnh, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Việc tuân thủ quy định của pháp luật là trách nhiệm của tất cả các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán. Việc không tuân thủ quy định của pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vai trò của các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

Vai trò của các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của thị trường chứng khoán được diễn ra một cách lành mạnh, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Cụ thể, các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán có vai trò sau:

 • Đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng cho các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.
 • Đảm bảo tính công bằng, khách quan cho các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
 • Đảm bảo tính rủi ro của thị trường chứng khoán.
 • Đảm bảo tính thượng tôn pháp luật của thị trường chứng khoán.

Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán là cơ sở pháp lý quan trọng để các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, hiệu quả.

Xem thêm: Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán như thế nào?

Xem thêm: Thị trường chứng khoán đóng cửa lúc mấy giờ? Thông tin cần biết

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất